נושא הפנסיה הוא בעל מאפיין מיוחד, שכן נושא זה נוגע ומשליך על זכויות העובד והמעביד, בשלוש תקופות שונות – במהלך תקופת העבודה השוטפת, בסיום יחסי העבודה ובתקופה שלאחר תום שנות העבודה הפעילה, כלומר בתקופת הפנסיה עצמה. 
זכות העובד לפנסיה מבטיחה לעובד ולשאריו תשלומים במקרים של אובדן כושר עבודה, פטירה, ופרישה לגמלאות לאחר תום שנות העבודה הפעילות בפרישה לגמלאות.

זכויות אלה קשות מאוד לכימות, וכמידת הקושי כן מידת הסיכון החבוי בהן.
במרוצת השנים, הפך נושא הפנסיה לנושא סבוך, בעיקר נוכח הרפורמות הרבות שבוצעו בתחום זה, ועתידות להיות מבוצעות בו.
בשנים 2007 ו – 2011 נחתמו שני הסכמים קיבוציים כלליים לביטוח פנסיוני מקיף. שר התעשייה המסחר והתעסוקה הוציא צווי הרחבה להסכמים אלו וקבע כי הוראותיהם יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל. כפועל יוצא מכך, קיימת כיום חובת ביטוח פנסיוני כללית במשק הישראלי.

לאור מורכבותו של תחום זה והשלכותיו, נדרשת מיומנות רבה והכרה של התחום על מורכבותו. 
למשרד תמר גולן התמחות מיוחדת ונסיון רב בתחום הפנסיה והביטוח הפנסיוני, ניהול משאים ומתנים בין קרנות פנסיה למעבידים ועובדים וחתימת הסכמים בהתאם; בדיקת הסדרים פנסיונים והתאמתם להסכמים הקיימים ו/או המחייבים; התאמת ההסכמים וההסדרים הפנסיוניים לשינויי החקיקה בתחום; ייצוג משפטי בתחום הפנסיה לנושאיו השונים.


© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020