החוק למניעת הטרדה מינית נועד להוקיע את ההטרדה המינית ולהגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה, על מנת לחנך את הציבור הרחב לכיבוד הזולת.
הטרדה מינית הינה פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון.

החוק נועד לדאוג לכך כי נשים תזכנה ליחס ענייני במקום העבודה, וזאת בזכות כישוריהן והישגיהן המקצועיים, ולא תהוונה אובייקט בעל כורחן לנגיעות, לאמירות, להצעות ולהתייחסויות  על רקע מינן ומיניותן.
המודעות לנושא ההטרדה המינית, על האספקטים השונים הנובעים מנושא זה, גברה מאוד בשנים האחרונות.
נושא ההטרדה המינית עולה חדשות לבקרים באמצעי התקשורת השונים, וזוכה לתהודה רבה.
החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות שהותקנו מכוחו, קבעו עקרונות בכל הקשור לאופן הטיפול בתלונות על הטרדה מינית, כאשר הפסיקה התוותה את הדרך בה על המעביד לברר את התלונות על ההטרדה המינית במקום העבודה.

החוק, התקנות והפסיקה מטילים חובה על המעסיקים לנקוט בכל האמצעים על מנת לנסות, ככל האפשר, למגר את תופעת ההטרדה המינית וכן לטפל באופן מיידי בכל תלונה בנושא זה.    
נושא ההטרדה המינית  הפך להיות חלק אינטגרלי ממערכת יחסי העבודה בכל מקום עבודה.
משרד תמר גולן היה מראשוני הדרך בהתוויית הכללים המשפטיים בטיפול בהטרדות מיניות, והינו בעל מיומנות רבה בטיפול בכל הנושאים הנוגעים והנובעים מן התלונות על ההטרדה המינית.
יש לציין, שהתביעות הנובעות מן התלונות על ההטרדה המינית, התרבו מאוד בשנים האחרונות, כאשר חלק מהן אף עוסקות בטענות לנזקים גופניים ונפשיים למתלוננות.
משרד תמר גולן עוסק ביעוץ שוטף למעבידים בכל הנושאים הקשורים לחוק למניעת הטרדה מינית וליישומו, וכן בייצוג בערכאות בכל הקשור לנושא.


© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020