במסגרת משפט העבודה קיימים חוקים המכונים חוקי המגן. במסגרת חוקים אלה נכללים: חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה.
כל החוקים המכונים חוקי המגן, ואף אלו המשיקים להם, כוללים בחובם סעיפים המתייחסים לאי-קיום החוקים בהיבטים פליליים, כלומר קובעים כי ככל שגוף אינו מקיים את החוק כלשונו, אזי ניתן להעמידו לדין פלילי ולגזור דינו בהתאמה.

משרד התמ"ת הרחיב בשנים האחרונות את האכיפה והפיקוח על קיום חוקים אלה, ובמסגרת זאת עוסק בהגשת כתבי אישום כנגד מעסיקים.
בשנים האחרונות הרחיב אגף הפיקוח במסגרת משרד התמ"ת את אכיפתם של חוקים אלה.

מערכת האכיפה בנויה על מספר נדבכים, ביניהם: זימון לחקירות בתמ"ת, שהן באופיין חקירות פליליות; הגשת כתבי אישום כנגד הגוף וכנגד המנהל באופן אישי, הרשעתם בדין, והטלת קנסות.

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב – 2011.
החוק הוסיף על סמכויות התמ"ת במסגרת חוקי המגן הליך מנהלי לאכיפת חוקי העבודה, והטיל אחריות על מזמין השירות בכל הקשור לעמידה ושמירה על חוקי העבודה כלפי עובדי הקבלן או עובדי חברת השירותים.
החוק קבע את האפשרות להטיל על המעביד המפר את החוקים השונים "עיצום כספי" במסגרת הליך מנהלי בפני ממונה מטעם התמ"ת.
משרד תמר גולן עוסק בליווי מעסיקים במסגרת המפגש עם מערכת האכיפה של התמ"ת, לרבות בהגנה כנגד כתבי אישום למיניהם, ובליווי מעסיקים לקבלת היתרים המאפשרים להם העסקה חריגה מחוקי המגן.


© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020